دستگاه یا ساعت حضور و غیاب برای ثبت زمان ورود و خروج پرسنل در یک محیط کاری به کار میرود، این عمل برای کنترل وضعیت حضور پرسنل و همینطور محاسبه حقوق کارکرد هر یک از پرسنل مورد نیاز است.

در زمان های قدیم حضور و غیاب در یک دفتر بنام دفتر حضور و غیاب ثبت می شدد که هر یک از پرسنل هنگام ورود یا خروج دفتر حضور و غیاب را امضاء می کرد تا از روی این یادداشت ها ورود و خروج افراد محاسبه شوند.
دستگاه های حضور و غیاب باید قابلیت تشخیص پرسنل را داشته باشند که در انواع مدل شناسایی کارتی، اثر انگشتی، تشخیص چهره می باشند.
این دستگاه ها با قابلیت نمایش زمان ورود و خروج، ماموریت، مرخصی، اضافه کار، کسر کار را دارند.