امروزه دستگاه حضور و غیاب جای روش های حضور و غیاب سنتی را گرفته است. دستگاه حضور و غیاب از مواردی مانند تقلب در زمان حضور و غیاب جلوگیری میکند و امکان گزارش گیری آنی برای هر فرد در این دستگاه ها وجود دارد.
همه کسب و کارهای کوچک و بزرگ به دنبال روش های بهتری برای محاسبه ساعات کاری کارکنان هستند که مشخص کردن حقوق آنها با دستگاه حضور و غیاب بسیار آسان است.
ساعت های حضور و غیاب از انواع روش های مختلف برای شناسایی افراد استفاده می کنند که می توان از این موارد به اسکن اثر انگشت،  تشخیص چهره و اسکن کارت اشاره کرد، هر یک از پرسنل هنگام ورود و خروج توسط دشتگاه شناسایی می شوند و زمان ورود و خروج آنها به ثبت می رسد.

دستگاه حضور و غیاب FaceStation 2

FaceStation 2

دستگاه حضور و غیاب BioStation 2

BioStation 2

دستگاه حضور و غیاب BioStation A2

BioStation A2